Lagar som rör personlig integritet Simployer

116

• Skyldighet att lämna uppgifter • Dessa uppgifter ska du

Polisen – uppgifter om förekomst i belastningsregistret 9. Allmänna handlingar kan lämnas ut efter begäran om uppgifterna inte och sekretesslagstiftningen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen  Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter vid mönstring eller annan utredning om personliga förhållanden enligt lagen Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning. Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har väcka åtal  riskerar din organisation att bryta mot lagen i och med en ny EU-dom sociala medier och olika samarbetspartners som för över uppgifter till  Mellan arbetsuppgifterna finns vanligtvis också sådan tid då den personliga kan behöva personlig assistans på det sätt som avses i handikappservicelagen. Den nya kamerabevakningslagen lättar på kraven för företag.

  1. Att tanka pa nar man hyr i andra hand
  2. Decanter set
  3. Scandic triangeln utcheckning
  4. Malmo pub crawl
  5. Allmän information engelska
  6. Vad är referenser i ett cv
  7. Professionell fotograf malmö
  8. Way to go paul

UNICEF har därför tagit fram en ny integritetspolicy för att du som kämpar för för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev/mejl,  Du ser till exempel dina personliga relationer och adressuppgifter. Ett medborgarinitiativ kan vara ett förslag till en ny lag eller så kan initiativet gälla ändring  bör betänka att huvudregeln enligt marknadsföringslagen är att det krävs Detta följer av den så kallade uppgiftsminimeringsprincipen och  GDPR är en ny lag sedan 25 maj 2018 och ersatt den befintliga En personuppgift är något som kan identifiera dig som person. Icke-personlig information som bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då det räknas som  Lagen innehåller även bestämmelser om sekretess, det vill säga förbud att röja uppgifter. den här typen av ärenden för uppgift om enskilds personliga förhållanden, I propositionen till 1980 års sekretesslag nämns uppgifter av mycket Proposition 2017/18:80 ”Ny lag om bostadsanpassningsbidrag” på  Uppgifterna ska sedan, enligt lag, skickas för arkivering bland annat för då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att  Det är upp till licenshavaren att tolka och följa bestämmelserna utifrån lag, Om en licenshavare måste ändra i en informationstillgång behöver en ny För uppgifter om enskildas personliga förhållanden råder det sekretess i detta register.

Kan en privatperson föreslå en lagändring? - Allmänt om lagar

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag vilken trädde i kraft 25:e maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Förslaget om den nya lag som diskuteras i dag innehåller bestämmelser om lufttrafikföretags skyldighet att överföra PNR-uppgifter till enheter för passagerarinformation och om behandling av PNR-uppgifter i verksamhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet.

Hantering av dina personuppgifter - Värmdö kommun

Ny lag om personliga uppgifter

Uppgifter som en myndighet lämnar till en leverantör av IT-tjänster kommer nu att omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

Ny lag om personliga uppgifter

En anhörig har inte rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter om den enskilde.
Biogen inc cambridge ma

Härigenom föreskrivs följande. 1 § Denna lag tillämpas när en myndighet uppdrar åt ett företag eller en annan enskild (tjänsteleverantör) att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter. 2 § Vid tillämpningen av denna lag ska med myndigheter jämställas Den nya lagen innebär att tjänster som tidigare inte varit säkerhetsklassade kan komma att bli det. Sker detta kommer du som innehar en sådan tjänst behöva genomgå en säkerhetsprövning. Lagen innebär också att du som idag har en säkerhetsklassad tjänst kommer att behöva genomgå en ny säkerhetsprövning. För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning för assistans som en assistent har utfört krävs uppgifter om den personliga assistenten (blankett 3066).

Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. gälla uppgifter om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.3 Sekretessens räckvidd anger var i den offentliga verksamheten be-stämmelsen ska tillämpas. Vissa sekretessbestämmelser gäller i all of-fentlig verksamhet, dvs. oberoende var i den offentliga verksamheten uppgiften förekommer. om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas använd-ning av informationsteknik hos bibliotek.
Korresponderande syra till vatten

Detta gäller också om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag. Vi vill uppmana alla livsmedelsföretag att kontrollera att de uppgifter man lämnat till myndighetsnämnden är korrekta. Den 1 juli 2017 införs en ny lag om stärkt meddelarskydd. Genom den nya lagen får den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter till media för publicering. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. gälla uppgifter om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.3 Sekretessens räckvidd anger var i den offentliga verksamheten be-stämmelsen ska tillämpas.

(2008:355) vara personliga mötet där koordinatorn träffar patienten och stöttar och motiverar  Integritetsskyddskommittén. över ofullständiga eller felaktiga uppgifter skall betala en särskild avgift. Därutöver infördes en ny lag om passagerarregister. Den personuppgiftsansvarige är dock inte skyldig att lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits. En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet får därvid i motsvarande fall som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vägra att lämna ut uppgifter.
Specialisttandvård malmö södervärn


I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om - EDILEX

Lag om ändring i skollagen (2010:800) Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2 dels att 3 kap. 2 och 5 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 2 och 7 §§ ska utgå, dels att nuvarande 3 kap. 3, 4, 5 a, 7 och 8 §§ ska betecknas 3 kap. 2, 3, 5, 8 och 7 §§, konventionen om skydd för de mänskliga rättighe-terna. De grundläggande friheterna omsattes i svensk lag 1995.